Türkiye Cumhuriyeti

Nahçıvan Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Nahçıvan Kaynakçası, 15.03.2016

Nahçıvan Kaynakçası

Azərbaycan Folkloru Antologiyası, Naxçıvan Folkloru 1, Naxçıvan 2010.

Elbrus İsayev, Böyük İpək Yolu və Naxçıvan, Bakı, 2012.

Elman Həbib, Günəşin Vətəni (Lirik Poema), Naxçıvan 2004.

Erol Kürkçüoğlu, Nahçıvan tarihi (V – XV. yüzyıllar), Güneş Vakfı Yayınları, Erzurum 2007.

İbrahim Ethem Atnur, Osmanlı Yönetiminden Sovyet Yönetimine kadar Nahçıvan (1918 –1921), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2001.

İbrahim Ethem Atnur, "Nahçıvan`da Ermeni Mezalimi (1918-1920)", Atatürk Dergisi, III/II(Temmuz 2002),s.81-89.".

İbrahim Ethem Atnur, “Yeni Belgeler Işığında Nahçıvan Hukukunun Oluşumuna Bakış ve Ankara’nın Bir Kararnamesi”, XVI. Türk Tarih Kongresi 20-24 Eylül 2010, Ankara.".

İbrahim Ethem Atnur, ”Gümrü ve Moskova Antlaşmalarına Göre Nahçıvan”, Ardahan’ın Anavatan’a Katılışının 90. Yılı Vesilesiyle Moskova ve Kars Antlaşmaları Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Ardahan.".

İbrahim Ethem Atnur, ”Moskova ve Kars Antlaşmalarına Göre Nahçıvan’ın Hukuki Oluşumu”, 3. Uluslar arası Kafkasya Tarih Sempozyumu 13-15 Ekim 2011, Kars. ".

İbrahim Ethem Atnur, "1918-1921’ci İllerde Nahçıvan’da Siyasi ve Herbi Veziyyet", Uluslararası Kaynaklarda Nahçıvan Sempozyumu, Nahçıvan Tarihinin Sehifeleri, Nahçıvan, 1996, s.142-145, Bakü, 1996.".

İbrahim Ethem Atnur, “1917 Rus İhtilâllerinden Türk Ordusunun Bölgeyi Ele Geçirişine Kadar Olan Dönemde Iğdır ve Nahçıvan’da Türk-Ermeni İlişkileri", Tarihi Gerçekler ve Ermeniler" Uluslararası Sempozyumu, Iğdır, 24-27 Nisan 1995, s.155-162, Ankara, 1997.".

İbrahim Ethem Atnur, “Ermeni Meselesi’nin Nahçıvan Boyutu”, Hayali Ermenistan ve Soykırım Hikayesi ( Uluslar arası Tarih Sempozyumu Bildirileri ), 05 Haziran Kars, s.56-65, Kars, 2001.".

İbrahim Ethem Atnur, “Ermeni Meselesi’nin Nahçıvan Boyutu”, Hayali Ermenistan ve Soykırım Hikayesi ( Uluslar arası Tarih Sempozyumu Bildirileri ), 05 Haziran Kars, s.56-65, Kars, 2001.".

İbrahim Ethem Atnur, “Emperyal Güçlerin Ermenistan Lehine Nahçıvan’ın İstiklaline El Koyma Çabaları (1919-1920) (İngiltere-Amerika-Sovyet Rusya), Büyük Devletler Kıskacında Bağımsız Azerbaycan (1918-1919), İstanbul, 2010, s. 170-192.".

İbrahim Ethem Atnur, "Osmanlı Birliklerinin Aras Vadisinden Çekilmesi ve Aras-Türk Hükümetinin Oluşumu (Ekim-Aralık 1918)", Yeni Türkiye Yayınları Osmanlı II Siyaset, s.651-659, Ankara 1999.".

İbrahim Ethem Atnur, Muxtariyyat ərəfəsində Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı Naxçıvan 1999.

İsa Həbibbəyli, Xalq şairi Məmməd Araz (albom – monoqrafiya), Azərbaycan Nəşriyyatı, Bakı – 1999.

İsa Həbibbəyli, H.Aliyevin həyatı və fəaliyətinin Naxçıvan dövründə Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət Nəşriyyatı”, Naxçıvan 1998.

İsa Həbibbəyli, Nakhchivan State University, “Nurlar”, Bakı 2001.

İsa Həbibbəyli, Naxçıvan Dövlət Universiteti Salnamə, Ankara 1998.

İsmail Hacıyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai siyasi həyatı, sosial iqtisadi və mədəni inkişafı (1991 – 2011 – cil illər), Naxçıvan 2011.

İsmayıl Haciyev, İsa Həbibbəyli, Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan, Bakı “Nurlan” 2007.

İsmail Hacıyev - Əbülfəz Amanoğlu, Tarihte ve Günümüzde Nahçıvan, Ankara 1998.

Kemal Gurulkan ve diğ., Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nahçıvan, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul 2011.

Məmməd Araz, Yol ayrıcında söhbət, Azərbaycan Nəşriyyatı, Bakı 1998.

Məmməd Əhmədov, Naxçıvan şivələrinin lüğəti (atalar sözləri),Atilla 2001.

Oktay Belli, Veli Sevin, Nahçıvan’da Arkeolojik Araştırmalar, Arkeoloji Sanat Yayınları, 1998.

Oktay Belli, Veli Bahşeliyev, Nahçıvan Bölgesinde Orta ve Son Tunç Çağı (Boya Bezemeli Çanak Çömlek Kültürü),Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Ömer Fırıncı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Coğrafi Etüdü, İstanbul 1998.

Salih Okumuş, Çağdaş Azerbaycan şairi Memmed Araz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Səfərəli Babayev, Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” Toponimləri, Yeni Nəşrlər Evi 1999.

Səfərəli Babayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Coğrafiyası, Bakı “Elm” 1999.

Sübhi Kəngərli, Xanım İsmayılova, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyində Naxçıvan Teatrının fondu (Elmi – Metodiki vəsait), Naxçıvan 2009.

Tariyel Talıbov, Əliyar İbrahimov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Florasının Taksonomik Spektri, Naxçıvan 2008. 

Tofiq Qəbul, Nuhçıxan – Naxçıvan (şeir ve hekayələr), Naxçıvan 2006.

Tofiq Cəfərov, Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhiyyənin inkişafı, “Səda” nəşriyyatı 1999.

Turgay Yazar, Nahcivan'da Türk Mimarisi (Başlangıcından 19. Yüzyılın Sonuna Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2007.

Ülviyyə Həmzəyeva (rəsim albomu) ...

Vaqif Məmmədov, Sədərək Şəhidləri, Bakı “Şirvannəşr” 1998.

Veli Bahşeliyev, Nahçıvan Arkeolojisi, Arkeoloji sanat yayınları.

Veysəl Ünüvar, Naxçıvan: Təlatüm və Burulğanlar (1920 – 1921), Naxçıvan 2006.

Vəli Əliyev, Gəmiqaya, Bakı 2005.

Yaşar Demir (Çimenoğlu), Nahçıvandan Selamlar, Naxçıvan 2003.

Əli Əliyev, Əlincə Yaddaşı : Naxçıvan 1914 – 1992, ...

......... The Nakhchivan Autonomous republic’s Historical, Political and Economic Reference Book, “Qeyret” publishing house, Nakhchivan 1998.

... , Azərbaycan Xalq Cumhuriyəti və Naxçıvan, Naxçıvan 2010.

... , Folklor / Edebiyat (Nahçıvan Özel Sayısı) ...

... , Gəmiqaya (ədəbi almanax), “Qeyrət Nəşriyyatı” Naxçıvan 1999... , Heydər Əliyev və “Çağ” öyretim, Bakı 2007.

... , Hüseyn Cavid – Naxçıvan, Naxçıvan 1996.

... , Naqşıcahan, Mart 2006.

... , Naqşicahan, Naxçıvan Türk Liseleri Dergisi, sayı 3.

... , Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi, Bakı “Elm”, 2004.

... Naxçıvan Mətbəxi (Nakhchivan Cuisine), Naxçıvan 2012.

... , Naxçıvana Xoş Gəlmisiniz, Naxçıvan 2005.

... , Naxçıvan (ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal),Naxçıvan 2007.

... , Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı, Naxçıvan 2010.

... , Naxçıvan Ensiklopediyası, Naxçıvan 2005.

... , Naxçıvan Muxtar Respublikası, Bakı “Elm” 2001.

... , Naxçıvan, Naxçıvan 2010.

... , Naxçıvan : tarixi Gerçəklik, Müasir Durum, İnkişaf Perspektivləri(9 – 10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları), Naxçıvan 2006.

... , Naxçıvan Özəl Universiteti, ...

... , Naxçıvan Muxtar Respublikası – 85, Naxçıvan 2009.

... , Naxçıvan : Tarixi Atlası, Bakı 2010.

... , Naxçıvan Muxtar Respublikasında Sahibkarlıq (sahibkarlar haqqında məlumat kitabı), Naxçıvan 2006.

... , Naxçıvan Muxtar Respublikası 80 (tarixi – statistik məcmuə), 2004.

... , Naxçıvana Xoş Gəlmisiniz, Naxçıvan 2005.

... , Nuh Yurdu Naxçıvan, ...